english  polski
BIP Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry

Strona główna POPDO
O Projekcie
Dokumenty
Multimedia
Audyt
POPDOW
O Projekcie
Dokumenty
Multimedia
Audyt
Skróty i skrótowce
Ogłoszenia
KPDEE
Kontakt
WWW 20 lat po powodzi

BKPOPDO Jaworowa

Z dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie przepisów ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. poz. 1566), została utworzona państwowa osoba prawna (państwowe osoby prawne zaliczane są do jednostek sektora finansów) pod nazwą: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP lub PGW Wody Polskie). Zgodnie z regulacjami ustawy, z tym dniem należności, zobowiązania, zadania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej, będących państwowymi jednostkami budżetowymi, stają się odpowiednio należnościami, zobowiązaniami, prawami i obowiązkami PGW Wód Polskich. PGW WP, realizując zadania Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania wodami, przejmuje też zadania dotychczasowego Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, dotychczasowych dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz marszałków województw związane z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarka wodną, a także inwestycjami w gospodarce wodnej. PGW Wody Polskie wstępują też w prawa i obowiązki wynikające m.in. z umów i porozumień w przedmiocie utrzymywania wód oraz prowadzenia inwestycji w gospodarce wodnej zawartych przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej jak również przez marszałków województw lub wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne wykonujące zadania marszałków województw (zmiuw-y).


Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły jest państwową jednostką budżetową bezpośrednio podległą ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej i działa na podstawie m.in.:
 • Umowy Pożyczki zawartej 11 maja 2007 r. między Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (nr 7436 POL) na częściowe sfinansowanie, Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry,
 • Umowy Pożyczki zawartej 10 września 2015 r. między Rzeczpospolita Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (nr 8524 POL) na częściowe finansowanie Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”,
 • Zarządzenia nr 2/2011 Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry zmienionego Zarządzeniem nr 4/2011 Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 2 lutego 2011 r., Zarządzeniem nr 10/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. oraz Zarządzenia nr 2 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w częściach, których dysponentem jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
 • Statutu Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły.
Biuro Koordynacji Projektu (BKP) jako wyodrębniona jednostka organizacyjna zostało utworzone w 2007 r. dla bieżącej koordynacji wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (POPDO), a od 2008 r. po zbudowaniu jego struktury organizacyjnej sprawuje funkcje koordynacyjne w stosunku do poszczególnych interesariuszy Projektu OPDO. Zarządzeniem nr 10/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. Prezes KZGW dokonał zmiany nazwy Biura na Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły oraz rozszerzył zakres działalności o koordynację wdrażania Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły.

Biuro koordynuje zadania w zakresie Umów pożyczek i kredytów będących składowymi inżynierii finansowej skonstruowanej w celu pełnej realizacji Projektów. Do zadań Biura należy w szczególności:
 • współdziałanie z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz innymi organami administracji rządowej i samorządowej związanymi z realizacją Projektów i funkcjonowaniem Komitetu Sterującego;
 • koordynacja działań Jednostek Wdrażania w zakresie realizacji Projektów;
 • pomoc techniczna i wspieranie Jednostek Wdrażania w realizacji Projektów, w tym w zakresie stosowania procedur Banku Światowego;
 • organizacja szkoleń dla Jednostek Realizujących Projekt z zakresu zagadnień związanych z realizacją Projektu;
 • przygotowanie programów prac w ramach Projektów i ocena ich postępu;
 • monitorowanie prac w ramach Projektów i ocena ich postępu;
 • bieżąca koordynacja i monitorowanie przepływu środków finansowych przeznaczonych na realizację Projektów oraz współudział w zarządzaniu środkami finansowymi Projektów;
 • sprawozdawczość, w tym opracowywanie i przekazywanie do Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy oraz Komitetu Sterującego kwartalnych raportów z realizacji Projektów;
 • wnioskowanie o dokonywanie wypłat środków finansowych w ramach Projektów zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Umowach pożyczki oraz innych przepisów prawa krajowego;
 • wspieranie lub realizacja działań w zakresie przygotowania nowych projektów wynikających ze strategii przeciwpowodziowej na obszarze kraju;
 • bieżąca współpraca z Bankiem Światowym i Bankiem Rozwoju Rady Europy;
 • wykonywanie innych zadań określonych w Umowach pożyczki oraz innych zadań zleconych przez ministra właściwego ds. gospodarki wodnej związanych z realizacją Projektów.Bank Światowy
Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (ang.)
Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (ang.)

al. Jaworowa 9-11, 53-123 Wrocław • NIP: 8992710989, REGON: 021453018 • tel. +48 71 787 86 90, fax: +48 71 787 86 95 • e-mail: pcu@odrapcu.pl
Strona ma wyłącznie charakter informacyjny.